სიახლეები

ქედის LAG, იწყებს ახალ პროექტს თანამშრომლობა და მობილობა სოფლის მდგრადი განვითარებისთვის!

 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამას, ENPARD III ფაზა) მიერ და მხარდაჭერილია გაეროს განვითარების პროგრამის, პროექტ „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“-ის ინიციატივა „ჭკვიანი სოფლები (Smart Villages)-ს ფარგლებში.

 

COVID-19-ის გავრცელებით გამოწვეულმა პანდემიამ ბიზნეს სექტორი, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი მცირე ბიზნესები ტურიზმისა თუ სოფლის მეურნეობის სექტორში, დიდი გამოწვის წინაშე დააყენა.

 

ამ გამოწვევების საპასუხოდ ქედა LAG-მა შეიმუშავა ინოვაციური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი ბიზნესების გაძლიერებას ბიზნეს კავშირების მხარდაჭერით და ადგილობრივი პროდუქციისა და სერვისების მარკეტინგით როგორც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება  ინტერაქტიული ორ-ენოვანი ელექტრონული პლატფორმა, სადაც მოცემული იქნება დეტალური ინფორმაცია ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და არასასოფლო სამეურნეო სექტორებში მოქმედი ადგილობრივი ბიზნესების შესახებ. პორტალზე განთავსებული იქნება ინფორმაცია  სხვადასხვა სერვისპროვადერის შესახებ. თითოეული ბიზნესისთვის შეიქმნება ბიზნეს პროფილი, სადაც აღწერილი იქნება ის პროდუქტები და სერვისები, რომლებსაც  ისინი მომხმარებლებს სთავაზობენ.

 

პლატფორმა ერთმანეთთან დააკავშირებს ადგილობრივ ბიზნესებს და ფასილიტაციას გაუწევს მათ თანამშრომლობას როგორც ერთმანეთთან, ისე მუნიციპალიტეტს ფარგლებს გარეთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბიზნესების გაძლიერებას და  პროდუქტებისა და სერვისების მარკეტინგს/პოზიციონირებას მუნიციპალიტეტის გარეთ.

 

პლატფორმას ასევე ექნება ახალი ამბების მიმართულება, სადაც რეგულარულად მოხდება სხვადასხვა სექტორში არსებული ახალი შესაძლებლობების გაშუქება და ასევე, COVID-19-თან დაკავშირებული ახალ რეგულაციების შესახებ განახლებული ინფორმაციის მოწოდება.

 

პროექტის ფარგლებში, ციფრული და ბიზნეს უნარების გაძლიერების მიზნით, ადგილობრივ ბიზნესს სექტორის წარმომადგენლებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები შემდეგი მიმართულებებით: ონლაინ პლატფორმის მართვა, ონლაინ სერვისები, თანამედროვე სმარტ ტექნოლოგიები, ონლაინ მარკეტინგი, ბიზნეს უნარები და სხვა.

პროექტი: ქედა ლიდერი

დაფინანსების წყარო: ევროკავშირის ENPARD პროგრამა

სერვისი: კატალოგის მომზადება

საქმიანობის აღწერა

 

კონტრაქტორს დაევალება  პროექტის  კატალოგის შემუშავება რომელშიც წარმოდგენილი იქნება პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები და ბენეფიციარები.

დაფინანსებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებ გვერდზე:

http://www.kedalag.ge/ka/proeqtebi

 

მომსახურეობა უნდა მოიცავდეს:

-        კონტენტის შემუშავებას/მორგებას კატალოგის ფორმატზე, შემდეგი ქვე-თავებით:

  • ინფორმაცია ქედის შესახებ;
  • ინფორმაცია პროექტის შესახებ;
  • ინფორმაცია ბენეფიციარებისა და მათი პროექტების შესახებ.

-        კატალოგის დიზაინს

პროდუქტის მთავარი სამიზნე ჯგუფები:

კატალოგი გავრცელდება ბიზნეს ფორუმზე, რომლის მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოძიება, როგორც ტურიზმის, ისე სხვა სექტორებში.

 

  • დონორი ორგანიზაციები
  • პოტენციური ინვესტორები
  • სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები

 

პროდუქტის კონკრეტული მიზნები

  • ადგილობრივი წარმატებული ბიზნესების გაცნობა დონორი ორგანიზაციებისა და პოტენციური ინვესტორებისათვის
  • ქედის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა
  • პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ შედეგების წარმოჩენა

 

კატალოგი უნდა მომზადდეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

 

CENN უზრუნველყოფს ბენეფიციარებისა და პროექტების პროფესიული ფოტო-მასალას.

 

კატალოგის მომზადების ყოველი ეტაპი იქნება პროექტის გუნდთან წინასწარ შეთანხმებული.

 

განაცხადის გამოგზავნისას უნდა წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

-        პორთფოლიო მსგავი პროექტების;

-        დეტალური ბიუჯეტი;

-        გუნდის წევრების CV-ები;

-        დეტალურად გაწერილი სამუშაო გრაფიკი, კონკრეტული ვადების მითითებით.

პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლები დაფინანსდა 90-ზე მეტი ბენეფიციარი, სოფლის მეურნეობის, მეწარმეობის, ტურიზმის, კულტურისა და სოციალური მიმართულებით.

 

 

პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის მიჰყევით შემდეგ ლინკს: http://www.kedalag.ge

 

შემოთავაზებები გამოაგზავნეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: nana.takvarelia@cenn.org

 

შემოთავაზების წარდგენის ბოლო ვადაა 24 სექტემბერი 2020.

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ქედის განვითარების ჯგუფი ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს

 

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დაფინანსებით, იწყებს ახალ პროექტს: ქედის მუნიციპალიტეტის შშმ პირები - ადგილობრივი „კლიმატის ცვლილების ელჩები“.

 

პროექტის ძირითადი მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გარემოს დაცვის სფეროში ჩართვის მიზნით ეფექტიანი და რეპლიკაციის პოტენციალის მქონე ინიციატივის განხორციელებაა და იმის ჩვენება თუ, როგორ შეიძლება, ხელი შეეწყოს შშმ პირთა თემის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობას, გაუმჯობესდეს მათი საარსებო წყაროების მოპოვების შესაძლებლობები და ამასთანავე, მიღწეულ იქნას გარემოსდაცვითი მიზნები.

 

პროექტი მრავალმხრივ მიზანს ემსახურება, როგორიცაა ქედის მუნიციპალიტეტის შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარება, მათი იმ ცოდნითა და უნარებით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროა გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილების საკითხების ადვოკატირებისა და სოფლის განვითარების პროცესში ინტეგრაციისათვის; ასევე, პროექტი მიზნად ისახავს, კლიმატის ცვლილების მოსალოდნელი ზემოქმედების მიმართ ქედის მუნიციპალიტეტის მედეგობის გაზრდას.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები მოიცავს, შშმ პირების აქტიური მონაწილეობით, საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების კამპანიის განხორციელებას კლიმატის ცვლილებისა და გარემოს დაცვის თემებზე, „კლიმატის ელჩები“ კოალიციის დაფუძნებას, თემატურ ტრენინგებს, ქედის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილების საადაპტაციო გეგმის შედგენასა და სხვა მნიშვნელოვან აქტივობებს ამ მიმართულებით.

 

პროექტის ფარგლებში ქედის LAG აქტიურად ითანამშრომლებს ქედის მერიაში არსებულ შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოსთან.

 

რაც ასევე მნიშვნელოვანია, პროექტი მისი შინაარსით მულტი-დისციპლინურია და მოიაზრებს სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობას მათ შორის ახალგაზრდების, სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლების.

 

პროექტის 2022 წლის 31 მარტამდე გაგრძელდება და მისი  ბიუჯეტი 51,880 აშშ დოლარს შეადგენს.

 

 

ქედის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მდინარე აჭარისწყლის შუაწელზე. ჩრდილოეთით, 38 კმ სიგრძეზე ქობულეთი ესაზღვრება, აღმოსავლეთით 24 კმ სიგრძეზე შუახევი, დასავლეთით 24 კმ სიგრძეზე ხელვაჩაური, სამხრეთით კი თურქეთის 17 კილომეტრიანი საზღვარი აკრავს. ქედის რაიონს სამხრეთით მიუყვება შავშეთის ქედი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით მესხეთის ქედი, ჩრდილოეთითა და ჩრდილო-დასავლეთით – ქობულეთის ქედი.

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობი 452 კმ2-ია. მოსახლეობის რაოდენობა – 21,244. ქედის მუნიციპალიტეტში შედის 10 საკრებულო და 64 დასახლებული პუნქტი. ადმინისტრაციული ცენტრი დაბა ქედაა, რომელიც ზღვის დონიდან 200 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 
პარტნიორები
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი