ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
სტრატეგიის შემუშავების მეთოდოლოგია ეფუძნება ევროკავშირში აპრობირებულ LEADER-ის მიდგომებსა და პრინციპებს. სტრატეგიის შემუშავების პირველ ეტაპზე ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს ჩაუტარდა ინტენსიური ტრენინგები LEADER პრინციპებზე დაფუძნებული სტრატეგიის შემუშავების მიმართულებით, რაც საფუძვლად დაედო სტრატეგიის შემდგომ განვითარებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სტრატეგია მოიცავს ზოგადად მიღებულ სტრუქტურას, რაც გულისხმობს ანალიტიკურ და სტრატეგიულ ნაწილს, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს განხორციელებას, მონიტორინგსა და შეფასებას.

სტრატეგიის ანალიტიკური ნაწილი მოიცავს რეგიონის (ქედის მუნიციპალიტეტი) რაოდენობრივ ანალიზს, რომელიც სტრატეგიის მომზადების პირველ ეტაპზე განხორციელდა პროექტში ჩართული მხარეების მიერ (CENN, CSRDG, IoD) და მოიცავდა როგორც ლიტერატურის მიმოხილვას, ასევე – საველე კვლევას. რეგიონის რაოდენობრივი ანალიზის გამყარების მიზნით, ჩატარდა თვისებრივი კვლევა და დარგების მიხედვით შემუშვდა ე.წ. SWOT ანალიზი სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლების მაღალი ჩართულობით. SWOT ანალიზში დეტალურად არის განხილული რეგიონის პრიორიტეტული სფეროები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სამოქმედო არეალი.

სტრატეგიული ნაწილი მოიცავს, ანალიტიკური ნაწილიდან გამომდინარე, გამოკვეთილ თემებს და საჭიროებებს, რომელთაც პრიორიტეტი მიენიჭა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის სექტორული ჯგუფების მიერ და შეთანხმებულია მმართველ საბჭოსთან.

ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შესამუშავებლად გაანალიზებული და გამოყენებული იქნა შემდეგი ოფიციალური ინფორმაცია:
• ქედის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტის დოკუმენტი;
• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი;
• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2020 წლების სოფლის განვითარების სტრატეგია;
• საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა.

სტრატეგიის მთავარი მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის.

გადმოწერეთ სტრატეგიის სრული ვერსია.

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია.

საგრანტო სახელმძღვანელო - სრული ვერსია.

2019-2020 საგრანტო კონკურსი - სრული განაცხადის წარდგენა

სრული განაცხადის ფორმა კომერციული პროექტებისათვის

სრული განაცხადის ფორმა სოციალური პროექტებისათვის

ბიუჯეტის ფორმასრული განაცხადების შეფასების კრიტერიუმები
FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი